Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Duyurular http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular Tue, 19 Apr 2016 17:30:00 +0200 EPDK Web Portal tr-tr 2016 Yılı Kasım Ayı Petrol Piyasası Sektör Raporu http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1917 http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1917 2016 Yılı Kasım Ayı Petrol Piyasası Sektör Raporu]]> webmaster@epdk.org.tr (Strateji Geliştirme Dairesi) Petrol Tue, 24 Jan 2017 13:06:10 +0200 Mevcut Doğal Gaz Dağıtım Bölgeleri Lisans Kapsamı Dışında Kalan Merkez Nüfusu 20.000 Ve Üzerindeki İlçelere Doğal Gaz Ulaştırılması http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1916 http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1916 Mevcut Doğal Gaz Dağıtım Bölgeleri Lisans Kapsamı Dışında Kalan Merkez Nüfusu 20.000 Ve Üzerindeki İlçelere Doğal Gaz Ulaştırılmasını Sağlamak Amacıyla Yapılacak Yatırımlara İlişkin Alınan 2016/9382 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Uygulanmasına Dair Usul Ve Esaslar]]> webmaster@epdk.org.tr (Doğalgaz Piyasası Dairesi) Doğal Gaz Mon, 23 Jan 2017 14:37:13 +0200 Doğal Gaz Piyasası Sektör Raporu Kasım 2016 http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1915 http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1915 2016 Yılı Kasım Ayı Doğal Gaz Piyasası Sektör Raporu]]> webmaster@epdk.org.tr (Strateji Geliştirme Dairesi) Doğal Gaz Fri, 20 Jan 2017 13:41:56 +0200 2016 Yılı Kasım Ayı Elektrik Piyasası Sektör Raporu http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1914 http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1914 2016 Yılı Kasım Ayı Elektrik Piyasası Sektör Raporu]]> webmaster@epdk.org.tr (Strateji Geliştirme Dairesi) Elektrik Fri, 20 Jan 2017 10:56:18 +0200 BOTAŞ İletim Şebekesi İşleyiş Düzenlemelerine İlişkin Esaslar’ın (ŞİD) değiştirilmesi hakkında http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1913 http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1913 BOTAŞ İletim Şebekesi İşleyiş Düzenlemelerine İlişkin Esaslar’ın (ŞİD) değiştirilmesi hakkında]]> webmaster@epdk.org.tr (Doğalgaz Piyasası Dairesi) Doğal Gaz Thu, 19 Jan 2017 13:42:44 +0200 Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1912 http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1912
Kurumumuz internet sayfasında 18/02/2017 tarihine kadar görüşe açılmıştır. İlgililerin söz konusu taslak hakkındaki görüş ve önerilerini, gerekli değerlendirmelerin

yapılabilmesini teminen 18/02/2017 tarihine kadar “Görüş Bildirim Formu"kullanarak yazılı halde Kuruma iletmesi ile söz konusu formun elektronik kopyasını (Word formu)

scep@epdk.org.tr ve okaya@epdk.org.tr e-posta adreslerine göndermeleri hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur.

EK:Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı Karşılaştırma Cetveli ]]>
webmaster@epdk.org.tr (Doğalgaz Piyasası Dairesi) Doğal Gaz Thu, 19 Jan 2017 12:20:13 +0200
Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1911 http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1911 Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ]]> webmaster@epdk.org.tr (Elektrik Piyasası Dairesi) Elektrik Tue, 17 Jan 2017 09:10:42 +0200 Rüzgar enerjisine dayalı elektrik üretimi projesi ve rüzgar ölçüm istasyonu kurulumu http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1910 http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1910 Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ) Sorumluluğunda Hizmet Vermekte Olan Seyrüsefer Yardımcı Sistemlerine ve Hava/Yer Haberleşme İstasyonlarına İlişkin Bilgiler

Rüzgar enerjisine dayalı elektrik üretimi projesi ve rüzgar ölçüm istasyonu kurulumu planlanırken rüzgar türbinlerinin ve rüzgar ölçüm istasyonlarının,Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan "Haberleşme, Seyrüsefer, Gözetim Sistemleri Mania Kriterleri Hakkında Yönetmeik(SHY-CNS)"

(http://web.shgm.gov.tr/documents/sivilhavacilik/files/mevzuat/sektorel/yonetmelikler/shy_cns__yonetmelik_formatina_uygun_hale_getirilmesi_.pdf) doğrultusunda,

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü sorumluluğunda hizmet vermekte olan Hava/Yer Haberleşme İstasyonlarından (Ek-1) asgari 2 km? VOR, DME, NDB seyrüsefer yardımcı sistemlerinden

(Ek-2) asgari 15 km mesafede planlanması gerekmekte olup, her durumda rüzgar türbinlerinin ve rüzgar ölçüm istasyonlarının kurulumu öncesinde Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel

Müdürlüğünden müsaade alınması gerekmektedir."

Kamunun bilgilerine arz olunur. ]]>
webmaster@epdk.org.tr (Elektrik Piyasası Dairesi) Elektrik Tue, 17 Jan 2017 08:21:31 +0200
Mfg Akaryakıt Ürünleri Dağıtım Sanayi Anonim Şirketinin Faliyetlerinin Geçici Olarak Durdurulmasına http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1909 http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1909 Mfg Akaryakıt Ürünleri Dağıtım Sanayi Anonim Şirketinin Faliyetlerinin Geçici Olarak Durdurulmasına]]> webmaster@epdk.org.tr (Petrol Piyasası Dairesi) Petrol Mon, 16 Jan 2017 08:42:02 +0200 www.teknikengel.gov.tr internet sitesinin bir benzeri olan www.epingalert.org/en erişime açılması hakkında http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1907 http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1907 www.epingalert.org/en adresinde erişime açıldığı kamuoyuna duyurulur.]]> webmaster@epdk.org.tr (LPG Piyasası Dairesi) LPG Fri, 13 Jan 2017 08:15:16 +0200 Ocak 2017 döneminde Kurumumuza sunulması gereken ilerleme raporlarına ilişkin duyuru http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1605 http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1605 her yılın Temmuz ve Ocak ayları içerisinde sırasıyla yılın ilk ve ikinci yarısındaki gerçekleşmeleri Kurumumuzca belirlenen ilerleme raporu formatına uygun olarak Kurumumuza sunmakla yükümlü kılınmışlardır.

İlerleme raporları, üretim faaliyeti göstermek üzere lisans almış tüzel kişilerin lisanslarına derç edilen tesis tamamlama tarihlerine uygun olarak hazırlanan termin programları dahilinde kaydedilen gelişmelerin izlenmesine, tesis aşamasında ortaya çıkan sorunların giderilmesi ve arz güvenliği bağlamında alınabilecek önlemlere ilişkin değerlendirmelerin yapılmasına imkan tanıyacaktır.

İlerleme raporlarının bir bütün olarak değerlendirilebilmesi ve üretim faaliyeti göstermek üzere Kurumumuzdan lisans almış tüzel kişilere kolaylık sağlanması amacıyla bir format geliştirilmiş olup, Kurumumuz Internet sayfasında yayınlanmaktadır.

Yönetmeliğin 52 nci maddesinin ikinci fıkrası gereğince Kurumumuza sunulan ilerleme raporlarının incelenmesi neticesinde, lisans sahibi tüzel kişilerin ilgili mevzuat hükümleri dahilinde hareket edebilmelerini teminen aşağıdaki hususların hatırlatılmasına gerek duyulmuştur:

1. İlerleme Raporu Formatı kapak yazısında yer alan bilgilerin doldurulması zorunludur.

2. İlerleme raporu sunma yükümlülüğü, lisansın verildiği tarih ile bu tarihi takip eden ilk ilerleme raporu dönemi arasının 90 günden fazla olması halinde içinde bulunulan dönemde, aksi takdirde bir sonraki dönemde başlamakta ve tesisin tamamlandığı tarih itibarıyla sona ermektedir.

3. Üretim faaliyeti göstermek üzere Kurumumuzdan lisans almış tüzel kişiler, lisanslarına derç edilen tesis tamamlanma tarihi ile uyumlu termin programı sunmakla yükümlüdür. Yetkili kişiler tarafından paraflanmak suretiyle sunulacak termin programlarında, lisans tadili yapılmak suretiyle bir değişiklik yapılması halinde, güncellenmiş termin programının da tekrar sunulması gerekmektedir.

4. İlerleme raporları, lisanslara derç edilen tesis tamamlanma tarihine göre oluşturulmuş termin programı esas alınarak hazırlanacaktır.

5. İlerleme raporlarının her sayfası yetkili kişilerce isimleri belirtilerek imzalanacaktır.

6. İlerleme raporları, Kurumumuz internet sayfasında yayınlanan örnek ilerleme raporu formatı içeriğini kapsayacak şekilde hazırlanacaktır.

7. İlerleme raporlarının, bilgielektrik@epdk.org.tr adresine e-posta ekinde gönderilmesi yeterli olmayıp, her yılın Ocak ve Temmuz aylarının son iş gününe kadar yazı ekinde Kurumumuz merkez evrak birimine sunulmuş olması gerekmektedir.

8. Rapor dönemi itibarıyla herhangi bir ilerleme kaydedilmemiş olması durumunda dahi, ilgili mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesini teminen, gerekçesi belirtilmek suretiyle ilerleme raporu sunulması zorunludur.

İlerleme raporu sunulmaması, ilgili mevzuat hükümlerine riayet etmeme anlamına geldiğinden, ilerleme raporu sunmayan tüzel kişiler hakkında Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 16 ncı maddesine göre yaptırım ve ceza uygulanabilecektir.

İlgili tüzel kişilere önemle duyurulur.]]>
webmaster@epdk.org.tr (Elektrik Piyasası Dairesi) Elektrik Mon, 09 Jan 2017 12:11:54 +0200
Gün Öncesi Piyasasında ve Dengeleme Güç Piyasasında Asgari ve Azami Fiyat Limitlerinin Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1905 http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1905 Gün Öncesi Piyasasında ve Dengeleme Güç Piyasasında Asgari ve Azami Fiyat Limitlerinin Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar”ın güncel hali yayınlanmıştır.]]> webmaster@epdk.org.tr (Elektrik Piyasası Dairesi) Elektrik Fri, 06 Jan 2017 09:43:26 +0200 Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünlerinin Yurt İçi ve Yurt Dışı Kaynaklardan Teminine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1904 http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1904
Bu kapsamda;

- Aynı yıl içerisinde aynı ürün için yapılacak başvurularda bir önceki iznin kapatılması için kullanılan Ek-7/A-B-C tablolarında, tabloların tanziminde oluşan tereddütlerin giderilmesi ve daha anlaşılabilir olması sebepleriyle değişiklik yapılmıştır. İzin kapatma işlemlerinde 2017 yılından itibaren tabloların güncel hali kullanılacaktır.

- Tebliğin Ek-8 tablosu, “Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliği” kapsamına aktarılarak Tebliğden çıkarılmıştır. Söz konusu bildirim Tebliğin Ek-1 sayılı listesinde yer alan ürünleri yurt içinde üreten kişilerce http://www.epdk.org.tr/TR/Petrol/BildirimSistemi adresinden elektronik imza kullanılarak yapılacaktır. Bu kapsamda, Ocak, Şubat ve Mart dönemini kapsayan ilk bildirimin 2017 yılı Nisan ayında yapılması gerekmektedir.

- Tebliğin 4 üncü maddesinin 7 nci fıkrasındaki bildirim yükümlülüğü ile buna ilişkin Ek-9 tablosu yürürlükten kaldırılmıştır.

- 01.01.2017 tarihinden itibaren gerek yurt içi gerekse yurt dışı temin için verilen uygunluk yazıları başvuru sahibine gönderilmeyecek, sadece Kurumumuz internet sayfasında http://www.epdk.org.tr/TR/Dokumanlar/Petrol/Lisanslar adresinden ilan edilecektir.

İlgililere duyurulur. ]]>
webmaster@epdk.org.tr (Petrol Piyasası Dairesi) Petrol Thu, 05 Jan 2017 14:15:24 +0200
Perakende Enerji Satış Fiyatlarının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1902 http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1902 Perakende Enerji Satış Fiyatlarının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ]]> webmaster@epdk.org.tr (Elektrik Piyasası Dairesi) Elektrik Thu, 05 Jan 2017 09:04:30 +0200 Dağıtım Sistemi Gelirinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1901 http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1901 Dağıtım Sistemi Gelirinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ]]> webmaster@epdk.org.tr (Elektrik Piyasası Dairesi) Elektrik Thu, 05 Jan 2017 09:00:35 +0200 Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma Ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1900 http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1900 Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma Ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik]]> webmaster@epdk.org.tr (Petrol Piyasası Dairesi) Petrol Wed, 04 Jan 2017 10:33:52 +0200 Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma Ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1899 http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1899 Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma Ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik]]> webmaster@epdk.org.tr (LPG Piyasası Dairesi) LPG Wed, 04 Jan 2017 10:27:35 +0200 Elektrik Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma Ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1898 http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1898 Elektrik Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma Ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik]]> webmaster@epdk.org.tr (Elektrik Piyasası Dairesi) Elektrik Wed, 04 Jan 2017 10:10:22 +0200 Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul Ve Esaslar Yönetmeliği http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1897 http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1897 Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ]]> webmaster@epdk.org.tr (Doğalgaz Piyasası Dairesi) Doğal Gaz Wed, 04 Jan 2017 10:04:56 +0200 Tahmini Tüketim Değeri Belirleme Metodolojisi http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1895 http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1895 Tahmini Tüketim Değeri Belirleme Metodolojisi yayınlanmıştır]]> webmaster@epdk.org.tr (Strateji Geliştirme Dairesi) Elektrik Tue, 03 Jan 2017 14:31:47 +0200 22/12/2016 tarih ve 6794 sayılı Kurul Kararı ve ilgili karar kapsamında Kurumun erişimine sağlanacak web hizmetlerine ilişkin açıklama http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1894 http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1894
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kurumun Erişimine Sunulacak Web Hizmetlerine İlişkin Açıklama ]]>
webmaster@epdk.org.tr (LPG Piyasası Dairesi) LPG Tue, 03 Jan 2017 10:21:06 +0200
2016 Yılı Ekim Ayı LPG Piyasası Sektör Raporu http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1892 http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1892 2016 Yılı Ekim Ayı LPG Piyasası Sektör Raporu]]> webmaster@epdk.org.tr (Strateji Geliştirme Dairesi) LPG Fri, 30 Dec 2016 09:51:09 +0200 2016 yılı Ekim Ayı Doğalgaz Piyasası Sektör Raporu http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1887 http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1887 Doğal Gaz Piyasası Sektör Raporu Ekim 2016 ]]> webmaster@epdk.org.tr (Strateji Geliştirme Dairesi) Doğal Gaz Thu, 29 Dec 2016 10:02:17 +0200 2016 Yılı Ekim Ayı Petrol Piyasası Sektör Raporu http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1886 http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1886 2016 Yılı Ekim Ayı Petrol Piyasası Sektör Raporu]]> webmaster@epdk.org.tr (Strateji Geliştirme Dairesi) Petrol Tue, 27 Dec 2016 14:21:43 +0200 Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliğinin 25 inci maddesi hükümleri uyarınca serbest tüketici limitleri http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1885 http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1885 Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliğinin 25 inci maddesi hükümleri uyarınca 2017 yılı serbest tüketici limitine ilişkin Kurul Kararı ]]> webmaster@epdk.org.tr (Elektrik Piyasası Dairesi) Elektrik Tue, 27 Dec 2016 11:28:41 +0200 Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair Yönetmelik Taslağı http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1879 http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1879 30/12/2016 günü mesai bitimine kadar kamuoyunun görüş ve değerlendirmelerine açık tutulacaktır.

EK:Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair Yönetmelik Taslağı

EK:Görüş Bildirim Formu ]]>
webmaster@epdk.org.tr (Elektrik Piyasası Dairesi) Elektrik Wed, 21 Dec 2016 08:39:44 +0200
03/11/2016 tarihli ve 6529-4 sayılı Kurul Kararı http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1849 http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1849 03/11/2016 tarihli ve 6529-4 sayılı Kurul Kararı]]> webmaster@epdk.org.tr (Doğalgaz Piyasası Dairesi) Doğal Gaz Tue, 08 Nov 2016 09:10:40 +0200 2013/4347 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Kapsamında Doğal Gaz Dağıtım Faaliyeti Yapılan/Yapılacak Olan İlçelerde İzlenecek Usul ve Esaslar http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1839 http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1839 2013/4347 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Kapsamında Doğal Gaz Dağıtım Faaliyeti Yapılan/Yapılacak Olan İlçelerde İzlenecek Usul ve Esaslar ]]> webmaster@epdk.org.tr (Doğalgaz Piyasası Dairesi) Doğal Gaz Fri, 04 Nov 2016 10:07:54 +0200 Fiyat Eşitleme Mekanizması Tebliği http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1596 http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1596 Fiyat Eşitleme Mekanizması Tebliği

]]>
webmaster@epdk.org.tr (Tarifeler Dairesi) Elektrik Sun, 03 Jan 2016 19:39:51 +0200
Doğal Gaz Piyasasında 2016 yılı boyunca uygulanmak üzere, serbest tüketici olma sınırına ilişkin Kurul Kararı http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1556 http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1556 Doğal Gaz Piyasasında 2016 yılı boyunca uygulanmak üzere, serbest tüketici olma sınırına ilişkin Kurul Kararı

]]>
webmaster@epdk.org.tr (Doğalgaz Piyasası Dairesi) Doğal Gaz Mon, 21 Dec 2015 09:54:14 +0200
Akaryakıt Harici Ürün Başvurusunda İstenen Belgeler http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1545 http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1545 Akaryakıt Harici Ürün Başvurusunda İstenen Belgeler

]]>
webmaster@epdk.org.tr (Petrol Piyasası Dairesi) Petrol Fri, 11 Dec 2015 11:06:34 +0200
Kurumumuza hitaben verilen teminat mektuplarının iade uygulaması http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1538 http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1538 webmaster@epdk.org.tr (Strateji Geliştirme Dairesi) Tüm Piyasalar Mon, 30 Nov 2015 07:54:16 +0200 Petrol Piyasasında Dağıtıcı Lisansı Sahiplerinin Bayi Denetim Sistemi http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1382 http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1382 EK-1’inde değişikliğe gidilmiştir. 01/06/2015 tarihi itibariyle 1240 sayılı Kurul Kararının EK-1’ine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
EK-1 (link)]]>
webmaster@epdk.org.tr (Petrol Piyasası Dairesi) Petrol Tue, 12 May 2015 06:47:48 +0200